Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem portalu wszechstronny.com

I. Postanowienia ogólne

 1. Portal internetowy umieszczony pod Wszechstronny.com jest prowadzony przez Fundację Indywidualności Otwartych z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Ślusarska 8/2, 30-710 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694615, NIP: 6793155900, REGON: 368262166 (zwanej dalej: Fundacją).
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu pod adresem wszechstronny.com (zwanego dalej: Portalem), który służy do prezentacji towarów oraz usług (w tym przede wszystkim szkoleń czy warsztatów prowadzonych stacjonarnie lub on line) znajdujących się w ofercie Fundacji, do umieszczania informacji i artykułów dotyczących powiązanych z tematyką tych szkoleń oraz tematyką rozwoju osobistego oraz do obsługi prowadzonej przez Fundację sprzedaży on line szkoleń, spotkań i innych wydarzeń tematycznych.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  A) zasady korzystania z Portalu;
  B) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w Portalu
  C) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji i zakupu usług świadczonych w ramach Portalu;
  D) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na usługi;
  E)zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Portalu.
 5. Korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym
  A) posiadanie komputera osobistego lub urządzenia mobilnego umożliwiającego korzystanie z Portalu,
  B) dostęp do sieci Internet,
  C) posiadanie odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
 6. Zakazuje się korzystającemu z Portalu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Fundacji jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte na Portalu.
 7. Umieszczanie na Witrynie ocen i komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto w Portalu.
 8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Fundacja prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Fundacja prosi o niekorzystanie z Portalu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  a) niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Portalu treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający funkcjonowania wszechstronny.com,
  c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 11. Fundacja może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Portalu, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  a) podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane;
  b) dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w pkt. 10. Regulaminu.
 12. Użytkownik, którego konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Fundacji.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Fundacja podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Portalu.

II. Definicje

a. Fundacja – Fundacja Indywidualności Otwartych z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Ślusarska 8/2, 30-710 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000694615, NIP: 6793155900, REGON: 368262166;
b. Portal – witryna internetowa znajdująca się pod wszechstronny.com;
d. Usługi – usługi szkoleniowe i kursy prowadzone w określonym miejscu (stacjonarne) lub za pośrednictwem Portalu (on-line) sprzedawane za pośrednictwem Portalu, również jednorazowe lub powtarzalne wydarzenia tematyczne i spotkania oraz usługa coachingu świadczone jako usługi gotowe lub na indywidualne zamówienie organizowane lub współorganizowane przez Fundację.
e. Klient – każdy klient nabywający Usługę;
f. Uczestnik – osoba, która korzysta bezpośrednio ze świadczonej usługi w tym w szczególności osoba biorąca udział w szkoleniu, wydarzeniu lub spotkaniu w miejscu jej świadczenia lub korzystając z narzędzi umożliwiający dostęp do wersji elektronicznej Usługi zapewnianych przez Portal.
g. Konsument – osoba fizyczna, która nabywa Usługę od Fundacji w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
h. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Portal;
i. Rejestracja – proces zakładania konta przez Użytkownika w Portalu, wiążący się z podaniem danych osobowych;
j. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Fundacji, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrował się w Portalu;
k. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Portalu;
l. Strona kursu, strona szkolenia, strona wydarzenia – strona w Portalu, na której przedstawione są informacje na temat danej usługi;
m. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. ZAMÓWIENIE USŁUG

 1. Zainteresowane osoby mają możliwość zamówienia Usług realizowanych lub organizowanych/współorganizowanych przez Fundację:
  a) W celu zamówienia indywidualnej Usługi realizowanej przez Fundację, zainteresowana osoba („Zamawiający”) powinna skontaktować się ze Spółką drogą elektroniczną (poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mailową) lub telefoniczną, wskazując w szczególności tematykę, zakres, termin i czas trwania Usługi, miejsce, w którym usługa miałaby być zrealizowana, liczbę uczestników, oraz ewentualne inne dodatkowe informacje wskazane przez Fundację. Na podstawie przekazanych przez Użytkownika informacji Fundacja przygotuje ofertę, wskazując m.in. cenę takiej usługi i warunki płatności oraz warunki jej realizacji. W przypadku akceptacji przedstawionej oferty, Zamawiający potwierdza jej przyjęcie poprzez wysłanie na adres mailowy wskazany przez Fundację szczegółowych danych Zamawiającego oraz uczestnika szkolenia („Uczestnik”), w tym dane adresowe i kontaktowe oraz dane do rachunku/faktury i potwierdza zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować i zostały wskazane w ofercie) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem;
  b) W celu zamówienia zakupu Usługi na zasadach, w tym według Cennika, każdorazowo szczegółowo określonych w Portalu, Zamawiający powinien wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą formularz zamówienia dostępny w Serwisie, w tym dane Zamawiającego oraz Uczestnika szkolenia, dane adresowe i kontaktowe oraz dane do faktury i potwierdzić zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować i zostały uprzednio wskazane) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem, bądź powinien skontaktować się z Fundacją drogą elektroniczną (poprzez formularz kontaktowy lub wiadomość e-mailową) lub telefoniczną, wskazując w/w dane i składając w/w oświadczenia.
  c) Po złożeniu prawidłowego zamówienia (oraz ewentualnie po przyjęciu oferty Fundacji w sytuacji wskazanej w pkt. 1 a powyżej) Fundacja przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego w procesie zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy na odległość pomiędzy Fundacją, a Zamawiającym na świadczenie usług szkoleniowych, przy czym umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. W przypadku, gdy Fundacja przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia (przedpłata), podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w Usłudze do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez Fundację. W przypadku bezskutecznego upływu w/w terminu, Zamawiającego obowiązuje cena podstawowa szkolenia (tj. bez rabatu).
  d) Zamówienia mogą składać wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, reprezentowane przez osobę fizyczną do tego prawnie umocowaną, przy czym nieletni i/lub osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, składając opisane w niniejszym Regulaminie oraz w zamówieniu oświadczenia i udzielając Fundacji i/lub podmiotom trzecim opisanych w nich praw i upoważnień oświadczają, że uzyskały stosowne zgody przedstawicieli ustawowych/prawnych na złożenie w/w oświadczeń oraz przekazanie praw i upoważnień. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą skorzystać z Usługi wyłącznie za udokumentowaną pisemną zgodą swoich prawnych opiekunów.
  e) Fundacja nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Zamawiających oraz Uczestników podanych przez Zamawiających w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Fundacja może uzależnić przyjęcie zamówienia Zamawiającego od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Zamawiający jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Fundacji o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia.
  f) Warunkiem skorzystania z Usługi jest dostępność miejsc. W przypadku, gdy w ramach objętego zamówieniem szkolenia, kursu lub wydarzenia nie będzie dostępnych miejsc, Fundacja niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia, proponując w tym celu – o ile to możliwe – inny termin świadczenia Usługi lub inną Usługę. Brak decyzji Zamawiającego co do sposobu realizacji jego zamówienia lub brak akceptacji ze strony Zamawiającego na przedstawioną przez Fundację propozycję, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Fundacji, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji zamówienia przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za zamówienie – Fundacja zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie, w terminie do 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia.
  g) Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany programu, osób świadczących bezpośrednio Usługę, terminu i/lub miejsca, w którym odbywa się świadczenie Usługi, w szczególności w razie zaistnienia przyczyn losowych lub mających charakter siły wyższej. O każdorazowej zmianie Fundacja poinformuje Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefoniczną, a w przypadku odwołania Usługi – o ile to możliwe – zaproponuje inny termin Usługi lub inną Usługę. W przypadku braku akceptacji ze strony Zamawiającego którejkolwiek z w/w zmian dot. danej Usługi lub braku akceptacji innego terminu lub innej Usługi, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy. Jeśli Zamawiający dokonał już zapłaty za zamówienie – Spółka zwróci Zamawiającemu opłaconą należność za zamówienie w terminie do 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy.
  h) Fundacja zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail oraz pozostałych danych kontaktowych do komunikacji z Zamawiającym i/lub Uczestnikiem szkolenia w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.
  i) Zamówienie Usługi odbywa się poprzez sieć Internet lub telefonicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz – w przypadku, gdy Użytkownik składający zamówienie jest konsumentem („Konsument”), zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  j) Konsument, składający zamówienie na Usługę jest uprawniony do złożenia Fundacji żądania rozpoczęcia świadczenia usług przez Fundację przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 6 poniżej.
  k) Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W ŚWIADCZONEJ USŁUDZE

 1. Na miejsce świadczenia usługi Uczestnik dojeżdża we własnym zakresie i na własny koszt. Fundacja nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia (chyba, że w ofercie danego szkolenia lub w informacjach dostępnych w Portalu dotyczących danego szkolenia wskazano inaczej).
 2. Uczestnicy oświadczają, że nie będą nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać żadnych treści przekazywanych w ramach świadczonych usług w jakikolwiek sposób lub formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz są udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych stosownymi przepisami prawa, materiały szkoleniowe nie mogą być przedmiotem obrotu przez Uczestników, w tym sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie.
 3. Fundacja oraz podmioty przez nią upoważnione są uprawnieni do dokonywania dokumentacji fotograficznej oraz multimedialnej ze świadczonych Usług, w tym do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi lub organizowanymi przez Fundację, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów. Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na bezpłatne, wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo, utrwalanie i wykorzystywanie ich wizerunków i/lub głosów utrwalonych w ramach świadczonych przez Fundację usług szkoleń, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video, w celach informujących o fakcie współpracy z Zamawiającym i/lub Uczestnikiem oraz realizacji szkoleń, jak również w celach promocyjnych i reklamowych Fundacji oraz jej usług.
 4. Celem świadczonej Usługi jest przedstawienie i przekazanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności osoby bezpośrednio świadczącej usługę wskazanej przez Fundację i/lub podmiotów przez nią upoważnionych, obejmujących metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy Usługa. W ramach Usługi Uczestnicy zostaną zapoznani z lub otrzymają materiały szkoleniowe i edukacyjne związane z tematyką i zakresem szkolenia/coachingu/wydarzenia/spotkania. Fundacja nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Usługi, zaś Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, wiedzy i materiałów, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami lub zaleceniami Przedstawiciela wskazanego przez Fundację do realizacji Usługi.
 5. Należy mieć na uwadze, iż żadna forma świadczenia Usług przez Fundację nie jest terapią lub leczeniem, nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego oraz maja charakter wyłącznie edukacyjny. Osoby zainteresowane korzystanie z Usługi, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, powinny we własnym zakresie skonsultować swej uczestnictwo w Usłudze z lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Fundacji.
 6. Fundacja Spółka i/lub jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Uczestnika o opuszczenie miejsca świadczenia usługi za zwrotem wpłaconych przez Zamawiającego za udział Uczestnika pieniędzy proporcjonalnie potrąconych o wartość częściowego udziału w Usłudze, w przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, w tym sprzecznego z obowiązującym porządkiem prawnym lub zasadami współżycia społecznego, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg lub realizację programu szkolenia/coachingu.
 7. Nieobecność Uczestnika w miejscu świadczenia Usługi lub nie skorzystanie z niej jeżeli jest świadczona on-line nie zwalnia Uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny Usługi, poza wyraźnie odmiennie określonymi w niniejszym Regulaminie lub przepisami prawa sytuacjami.

V. CENNIK ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie Fundacji za realizowane przez nią usługi ustalane jest na podstawie Cennika przedstawionego Zamawiającemu lub dostępnego na stronach Portalu. Wynagrodzenie Fundacji obejmuje: udział w szkoleniu, niezbędne narzędzia, ewentualne materiały szkoleniowe oraz ewentualne zaświadczenie o skorzystaniu z Usługi, zgodne z przedstawioną Zamawiającemu lub widoczną w Portalu ofertą dla danej Usługi. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, kosztów podróży, parkingu, ubezpieczenia, itp. Zamawiający/Uczestnik ponosi dodatkowo własnym zakresie, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie przedstawionej przez Fundację.
 2. Ceny zawarte w Cenniku są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości.
 3. Zamawiający może opłacić zamówienie za pośrednictwem systemu płatności internetowej dostępnego w Portalu lub poprzez przelew bankowy. Z zastrzeżeniem § 3 pkt. 2 płatności powinny być dokonane w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia lub w innym terminie podanym przez Portal w przesłanej ofercie. W tytule przelewu Zamawiający powinien podać Imię i Nazwisko oraz tytuł i datę świadczenia Usługi. Brak wskazania w tytule przelewu któregokolwiek z w/w elementów może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub w ogóle brak możliwości jego realizacji.
 4. Po odnotowaniu potwierdzenia wpłaty przez serwis obsługi płatności dostępnych w Portalu lub po uznaniu rachunku bankowego Fundacji, Fundacja wystawi Zamawiającemu dokument sprzedaży (fakturę VAT) z użyciem danych Zamawiającego podanych przez niego w czasie składania zamówienia.
 5. Brak zaksięgowania wpłaty na koncie Fundacji za złożone zamówione w terminie 7 dni od złożenia zamówienia lub w innym terminie podanym przez Fundację w przesłanej ofercie powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika, w tym do wprowadzania zmian w zakresie ceny świadczonych przez siebie usług, jak również do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz udzielania rabatów i zniżek. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Zamawiającego zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 7. Promocje organizowane przez Fundację, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe oraz inne tego typu akcje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Portalu nie stanowią inaczej.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem, składający zamówienie na usługi świadczone przez Fundację ma prawo odstąpić od umowy zawartej w terminie 14 dni, bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie Konsument może złożyć na wzorze formularza, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwrot wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy (tj. wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności) następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Fundację usługi, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Fundację do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, w sytuacji, gdy Fundacja wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Fundację utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

VII. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa na usługę świadczoną przez Fundację w ramach niniejszego regulaminy jest zawierana na czas określony równy do czasu zakończenia szkolenia, szkoleń, spotkania, wydarzenia lub kursu on-line wybranych przez Zamawiającego w zamówienia. Jest to jednocześnie minimalny czas trwania zobowiązań Zamawiającego wynikających z umowy.

VIII. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące w szczególności funkcjonowania Portalu oraz realizacji zamówienia powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres email kontakt(at)wszechstronny.pl. lub listownie na adres Fundacji wskazany w Rozdziale 1 pkt. 1 w terminie do 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową usługa miała być wykonana.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres elektroniczny lub listowny oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Fundację maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny, w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email.
 3. Postępowanie reklamacyjne odbywać się będzie zgodnie przepisami Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 4. Decyzja co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa osoby zgłaszającej reklamację do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Zamawiający/Uczestnik, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem umowy;
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Fundacją;
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Fundacją, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych http://www.uokik.gov.pl oraz http://www.rzu.gov.pl.

X. ZMIANY W REGULAMINIE

Ze względu na stały rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu, Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Użytkownika/Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). O każdej zmianie Regulaminu Fundacja powiadomi Użytkowników Portalu poprzez informację na stronie startowej Portalu w terminie co najmniej 30 dni przed jej wejściem w życie. Korzystanie przez Użytkownika ze stron Portalu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie będzie równoznaczne z wyrażeniem przez niego akceptacji na wprowadzone zmiany, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Portalu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2018 roku.
 2. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Fundację Indywidualności Otwartych z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Ślusarska 8/2, 30-710 Kraków. e-mail: kontakt(at)wszechstronny.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat ………………..…………………………………………………….…………..,

tel.: …………….……,

e-mail: ………………

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi (*)
Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.